Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

Reizen naar morgen is een initiatief van Toerisme Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen hecht een groot belang aan jouw privacy en verwerkt jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Wie zijn wij en wie is verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteit?

Toerisme Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid met zetel te Brussel en ondernemingsnummer 0225.944.375. Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verkrijgen en verwerken door jouw gebruik van onze website en andere diensten die we leveren. Toerisme Vlaanderen heeft een aantal dienstverleners aangesteld als onderverwerker en onderaannemer, deze dienstverleners zijn te vinden in onderstaand overzicht. 

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens en hoe lang bewaren we ze?

Toerisme Vlaanderen verwerkt je gegevens om:

Algemeen

Op onze website kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief en kan je contact met ons opnemen. Hiervoor verwerken wij je persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Identificatie- en contactgegevens.

Hoe verkrijgen wij deze persoonsgegevens?

Rechtstreeks van de betrokkene.

Op welke basis verwerken we deze gegevens?

Je toestemming.

Hoe lang bewaren we ze?

Zolang de toestemming niet wordt ingetrokken of zolang als nodig is om het contactverzoek te behandelen.

Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen?

Verwerkers die instaan voor de ICT-dienstverlening.

Evenementen

Om je uit te nodigen voor onze evenementen, verwerken wij je persoonsgegevens. Op onze evenementen kunnen, met jouw toestemming, foto’s of video’s van jou genomen worden.

Als je onze website bezoekt of gebruik maakt van de diensten op onze website is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende verwerkingsactiviteiten die op jou van toepassing kunnen zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Beeldmateriaal, identificatie- en contactgegevens.

Hoe verkrijgen wij deze persoonsgegevens?

Rechtstreeks van de betrokkene.

Op welke basis verwerken we deze gegevens?

Je toestemming.

Hoe lang bewaren we ze?

Zolang de toestemming niet wordt ingetrokken.

Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen?

Verwerkers die instaan voor de ICT-dienstverlening.

Voor de gegevens die wij verwerken via onze cookies, kan je onze cookieverklaring consulteren.

Toerisme Vlaanderen zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan omschreven in deze privacyverklaring.

Waarom delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

We delen jouw persoonsgegevens enkel met een andere partij als je daar zelf om verzoekt, als het noodzakelijk is voor het bewerkstelligen van onze dienstverlening of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Zo doen we soms beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en ICT-dienstverleners om online dienstverlening mogelijk te maken. Jouw persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor de dienstverlening of omwille van een wettelijke verplichting, ook aan overheidsinstellingen of andere derden worden overgemaakt of door hen worden geraadpleegd. Met deze overheidsinstellingen of derden sluiten wij een protocol of overeenkomst om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens conform de relevante privacywetgevingen (waaronder de Algemene Verklaring Gegevensbescherming, hierna: “AVG”) en de normen van Toerisme Vlaanderen worden verwerkt. 

Bij Toerisme Vlaanderen zullen wij niet zomaar jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”). In bepaalde gevallen kan het echter zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden die zich buiten de EER bevinden. Wij zullen in deze situaties ervoor zorgen dat deze doorgifte gebeurt in overeenstemming met de AVG (door o.a. de aanwezigheid van een adequaatheidsbesluit in het betreffende land of het afsluiten van SCC’s en aanvullende maatregelen, etc.).

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Toerisme Vlaanderen doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor implementeren we passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving. Bij een onvoorzien incident waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn, zal Toerisme Vlaanderen jou altijd informeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

Toerisme Vlaanderen vindt het belangrijk dat je steeds zelf controle behoudt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende rechten waarover je beschikt m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage: je hebt recht op inzage in alle persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Je kan ook een kopie van deze gegevens krijgen, die wij jou op papier of digitaal zullen toesturen;
  • Recht op rectificatie: indien de persoonsgegevens die wij over jou bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, heb je het recht om deze informatie te laten corrigeren of, gelet op de doeleinden van de verwerking, aan te vullen;
  • Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen verwerkt worden. Indien je meer informatie over deze bepaalde gevallen wenst, gelieve contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming;
  • Recht op gegevensoverdracht: als betrokkene heb je het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat of om deze te laten overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke;
  • Recht op bezwaar: indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens niet langer verwerkt mogen worden omwille van jouw specifieke situatie, kan je bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking in het kader van onze producten en diensten die wij aanbieden in het algemeen belang;
  • Recht op wissing: je hebt het recht te verzoeken om verwijdering van jouw persoonsgegevens indien deze niet langer noodzakelijk zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of indien je jouw toestemming voor de verwerking intrekt;
  • Recht op het intrekken van jouw toestemming: indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een toestemming die we van jou gekregen hebben, kan je deze te allen tijde intrekken.

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond van die verwerking is het mogelijk dat bepaalde voorwaarden of beperkingen gekoppeld zijn aan de uitoefening van bovenvermelde rechten. 

Contact

Indien u vragen heeft, een klacht wenst neer te leggen, of gebruik wil maken van uw rechten op vlak van gegevensbescherming, kan u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Toerisme Vlaanderen via privacy@toerismevlaanderen.be . U heeft ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen

De privacyverklaring die op de verwerking van uw gegevens van toepassing is, is steeds de verklaring die u te zien krijgt op het moment dat je de website Reizen naar Morgen bezoekt. Toerisme Vlaanderen behoudt zich het recht voor om deze verklaring aan te passen indien nodig.